Uždaviniai

Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ - Uždaviniai

1. Keisti pedagogų ir tėvų požiūrį į vaiko ugdymą, numatant aiškią ugdymo proceso kokybės sampratą

2. Sudaryti galimybę vaikams patiems imtis iniciatyvos ir saviraiškos

3. Užtikrinti kokybišką Vaiko gerovės komisijos veiklą

4. Skleisti įvairiapusę informaciją tėvams apie vaikų ugdymą bei paslaugas

5. Skatinti pedagogų profesinės kompetencijos tobulinimąsi, darbo patirties sklaidą

6. Patobulinti ugdymo(si) aplinką

7. Pagerinti sąlygas pedagogų metodinei veiklai