Veiklos kryptys

Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ - Veiklos Kryptys

• Pagerinti ugdymo proceso kokybę, pereinant nuo per didelio pedagogo dominavimo į sąlygų vaikų iniciatyvoms ir saviraiškai sudarymą.

• Didinti paramos ir pagalbos vaikui paslaugų prieinamumą, plėtojant tėvų švietimą vaiko ugdymo(si) klausimais.

• Efektyviai panaudojant finansinius, materialinius išteklius, pagerinti ugdymo(si) aplinką.

• Kelti pedagogų profesinių gebėjimų lygį, skatinti patirties sklaidą.