Finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2018-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinės ataskaitos 1 forma 2018-12-31

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2018-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2018-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2018-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017-12-31

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiskinamasis raštas

Financinės būklės ataskaita pagal 2016 metų gruodžio 31 dienos duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 metų gruodžio 31 dienos duomenis

Pinigu srautu ataskaita pagal 2016 metų gruodžio 31 dienos duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 metų gruodžio 31 dienos duomenis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2016

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016

Finansavimo sumų likučiai 2016

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 2016

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2016

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2016

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2016

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2016

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2016

Materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2016

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukstesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 2016

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2015

Busimosios pagrindines nuomos įmokos numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius 2015

Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per laikotarpį 2015

Finansavimo sumų likučiai 2015

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 2015

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2015

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2015

Informacija apie įsipareigojimų dalį 2015

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2015

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2015

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2015

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2015

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2015

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2016-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-03-31 valstybinių funkcijų vykdymo programa

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-03-31 spec lešos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-03-31 savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2016-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-31

Finansines būklės ataskaita 2016-03-31

Finansavimo sumos 2016-03-31

2016 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015-12-31

Finansavimo sumos 2015-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2015-12-31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2015-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-12-31

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(Valstybinių fukcijų vykdymo programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa, spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(Savivaldybės finansuojamų istaigų specialioji dotacija minimalios algos kelimui)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(Miesto darnaus vystymosi programa)

2015 Metų Darbo Užmokestis

Forma Nr. 1 II ketv.

Forma-Nr.-1-III-ketvr

Forma Nr. 4 I ketvr.-4

Forma Nr.1 I ketv.

Forma Nr.4 I ketvr.-1

Forma Nr.4 I ketvr.-2

Forma Nr. 4 III ketvr.-1

Forma Nr. 4 II ketv.-3

Forma Nr. 4 II ketvr.-4

Forma Nr. 4 II ketvr-2

Forma Nr. 4 III ketvr.-2

Forma Nr. 4 III ketvr.-3

Forma Nr. 4 III ketvr.-4

Forma Nr.4 II ketvr.-1

Forma Nr.4 I ketvr.-3

Fin.bukl.ataskaita I ketvr

Fin.bukl.ataskaita II ketvr

Fin.bukl.ataskaita III ketvr

Veikl.rezult.ataskaita I ketvr

Veikl.rezult.ataskaita II ketvr

Veikl.rezult.ataskaita III ketvr

Aiskinm.rastas I ketvr.-3

Aiskinm.rastas I ketvr-1

Aiskinm.rastas I ketvr-2

Aiskinm.rastas II ketvr.-1

Aiskinm.rastas II ketvr.-2

Aiskinm.rastas II ketvr.-3

Aiskinm.rastas III ketvr.-1

Aiskinm.rastas III ketvr.-2

Finan.sumos II ketvr

Finan.sumos III ketvr

Finans.sumos I ketvr

Aiskinm.rastas III ketvr.-3

aiskinmrastas2forma20150331

aiskinmrastas2forma20150630

aiskinmrastas2forma20150930

finnuom(lizng)ataskt20150331

finnuom(lizng)ataskt20150630

finnuom(lizng)ataskt20150930

savfinįstgveiklprog20150331

savfinįstgveiklprog20150630

savfinįstgveiklprog20150930

valstfunkcvykdmataskt20150331

valstfunkcvykdmataskt20150630

valstfunkcvykdmataskt20150930

miestdarnvystprog20150630

miestdarnvystprog20150930

savfinįstgspdotacminalgkelimas20150930

savfinįstgveiklprog(spec)20150331

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2015 m. birželio 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D