Paslaugos

Logopedas

Logopedė

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanda Bulavienė – logopedė metodininkė:
• įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus, specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, esant reikalui, nukreipia vaikus konsultacijai į Pedagoginę psichologinę tarnybą;
• teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, pažintinių procesų sutrikimus;
• konsultuoja pedagogus, tėvus specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
• padeda grupių pedagogams pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones;
• formuoja teigiamą darželio bendruomenės ir visuomenės požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus;
• vertina ir fiksuoja specialiųjų poreikių vaikų daromą pažangą

Muzikos pedagogas

Muzikos pedagogas

 

 

 

 

 

 

 

 

Janė Smiltniekienė – muzikos pedagogė metodininkė:
• organizuoja meninį muzikinį vaikų ugdymą;
• bendradarbiauja su grupių ir kitais pedagogais, derina meninę muzikinę veiklą su grupių veikla;
• darželio bendruomenei organizuoja įvairius renginius ir šventes, dalyvauja projektinėje veikloje;
• su ugdytiniais dalyvauja įvairiuose miesto, šalies renginiuose, konkursuose, projektuose;
• vertina, fiksuoja vaikų ugdymosi pažangą, apie pasiekimus informuoja tėvus.

Neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra)

Neformaliojo ugdymo mokytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Statkevičienė – kūno kultūros pedagogė ekspertė:
• organizuoja kūno kultūros užsiėmimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams;
• atlieka plokščiapadystės ir netaisyklingos laikysenos tyrimus, pagal jų rezultatus, numato korekcinės veiklos tikslus, uždavinius ir būdus jiems pasiekti;
• teikia korekcinę plokščiapadystės ir netaisyklingos laikysenos pagalbą vaikams pagal gydytojo pažymą;
• judesio ir padėties sutrikimų profilaktikos elementus taiko visos judriosios veiklos metu;
• tobulina kūno kultūros ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias pedagoginės veiklos formas ir metodus;
• taiko ugdymo naujoves: „Orientavimosi sportas ikimokykliniame amžiuje“, „Futboliukas“ ir „Mažasis triktrepšis“;
• vykdome olimpinio ugdymo programą „Olimpinės ugnelės šviesoje“;
• kuria ugdomąją aplinką, parenka priemones vaikų judriajai veiklai;
• konsultuoja tėvus sveikatos saugojimo ir pagalbos vaikams teikimo klausimais;
• organizuoja sporto šventes ir renginius įstaigos, miesto, šalies vaikams ir pedagogams;
• su ugdytiniais dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose sporto projektuose;
• vertina, fiksuoja vaikų ugdymosi pažangą, apie pasiekimus informuoja tėvus.

Masažuotojas

Masažuotoja

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieva Leontjevienė – masažuotoja:
• atlieka masažą vaikams pagal gydytojo pažymą;
• veda masažų registracijos ir apskaitos žurnalą;
• teikia individualias konsultacijas tėvams;
• kartu su grupių auklėtojomis ir kitais pedagogais atsako už vaikų sveikatos stiprinimą ir saugojimą.

Dietistas – slaugytojas

Dietiste

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita Navickienė – dietistė, vyr. slaugytoja:
• tvarko medicininius dokumentus;
• organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą;
• užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi darželyje;
• prireikus suteikia vaikams pirmąją pagalbą;
• analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius;
• kartu su pedagogais dalyvauja organizuojant sveikatos ugdymo renginius;
• vykdo šviečiamąją veiklą bendruomenei sveikatos stiprinimo klausimais.