Darželio taryba yra aukščiausia darželio savivaldos institucija. Taryba telkia darželio tėvus, mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam darželio valdymui, padeda spręsti darželio aktualius klausimus, atstovauja darželio direktoriui teisėtiems darželio interesams. Darželio taryba renkama dviem metams. Į tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus-mokytojų taryba, bendruomenės atstovus-darželio darbuotojų susirinkimas.

Šiuo metu darželyje veikia šios sudėties darželio taryba:

Pirmininkas: Grytė Akelienė.

Nariai:

  • Rima Vidrinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, sekretorius, 837423320
  • Birutė Macijauskienė, ikimokyklinio ugdymo  vyresn. mokytoja
  • Dovilė Terminienė, „Skruzdeliukų“ gr. tėvų atstovas,
  • Ramona Grigaitytė „Ežiukų“ gr. tėvų atstovas