KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Loreta Spranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 868369095

Komisijos pirmininko pavaduotoja  – Daiva Statkevičienė – meninio ugdymo mokytoja,

Komisijos nariai:

 • Inga Šimelienė,
 • Asta Underienė,
 • Rita Žukauskienė.

Komisijos funkcijos:

 • vertina įstaigos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu Įstaigoje, saugios ugdymosi aplinkos įstaigoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu Įstaigoje;
 • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių atvejus, teikia rekomendacijų pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 • spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, grupės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir Įstaigos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą Įstaigoje;
 • siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • siūlo Įstaigoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 • įvykus krizei Įstaigoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
 • bendradarbiauja su Įstaigos savivaldos (Įstaigos taryba, mokytojų taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;
 • inicijuoja Įstaigoje dirbančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

Vaiko gerovės komisija turi teisę:

 • gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos sprendimams priimti;
 • į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, grupių auklėtojas, vaikus ir kt.).